مثبت یک(یک گام جلوتر باشید)

→ رفتن به مثبت یک(یک گام جلوتر باشید)